Proszę czekać - trwa wczytywanie

Operacja w toku...

CGM EPORTAL PACJENTA

System rezerwacji pacjentów

Dokument uzupełnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych placówki medycznej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 • Administrator Danych Osobowych:

  # Administrator Danych Osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

  #Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Organ nadzorczy:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 • Kategorie danych i cel ich przetwarzania:

  Głównym celem przetwarzania danych

  są cele zdrowotne pacjentów (które nie wymagają zgody pacjenta), na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.), tj.:
  • a. profilaktyka zdrowotna
  • b. medycyna pracy, w tym ocena zdolności pracownika do pracy
  • c. diagnoza medyczna i leczenie pacjenta
  • d. zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
  • e. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego
 • Dodatkowymi celami przetwarzania danych

  , wymagającymi zgody pacjenta, są:
  • a. Przetwarzanie danych w celu marketingowym, niezwiązanym z profilaktyką zdrowotną,
  • b. Przetwarzanie danych w związku z realizacją badań klinicznych,
  • c. Przetwarzanie danych w związku z realizacją badań naukowych.
 • Zakres przetwarzanych danych:

  Na potrzeby realizacji głównego celu przetwarzania, przetwarzamy:
  • a. Dane osobowe pacjenta
  • b. Dane teleadresowe pacjenta
  • c. Dane o uprawnieniach do uzyskania świadczeń i rozliczeń zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej pacjenta
  • d. Dane dotyczące dokumentacji medycznej pacjenta
  • e. Dodatkowo przetwarzamy dane wrażliwe związane z opieką zdrowotną.
  W przypadku dodatkowych celów przetwarzania, podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z ADO (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Okres przetwarzania danych:

  Zgodnie z ustawą o art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Państwa dane będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:
  • a) Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
  • c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  • d) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
  Po upływie tego okresu dane osobowe będą mogły być trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone. Usunięcie danych będzie realizowane na żądanie pacjenta, poprzez zastosowanie procedury trwałej anonimizacji danych. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Odbiorcy danych:

  Dane są przekazywane do instytucji nadrzędnych: ZUS, NFZ, CSIOZ.
 • Przekazywanie danych osobowych poza granice kraju:

  Nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych.
 • Wykaz praw pacjenta:

  • a. Prawo do dostępu i poprawiania danych osobowych Posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • b. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  • c. Prawo do usunięcia danych
  • d. Prawo do przeniesienie danych osobowych
 • Procedury postępowania:

  W przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących pacjentowi, prosimy o zgłoszenie się do Inspektora Danych Osobowych.
 • Profilowanie danych osobowych

  W ramach prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy profilowania danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy